พลัง 4 ประการของ OKRs

ก่อนที่เราจะนำเอา OKRs ไปใช้ คำถามที่น่าสนใจคือ “ทำไม” องค์กรควรใช้ OKRs ด้วย John Doerr ผู้ที่แนะนำให้ Google ใช้ OKRs ได้สรุป พลัง 4 ประการของ OKRs ไว้ในหนังสือ Measure what matters ไว้ดังนี้ครับ

พลังข้อที่ เน้นในเรื่องที่สำคัญ (Focus and Commitment to Priorities)

OKRs เป็นระบบที่จะให้องค์กรเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจะทำให้สำเร็จในไตรมาสนั้น ๆ (หรือในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการ) และโดยทั่วไปแล้ว ในแต่ละไตรมาส เราจะตั้ง OKRs ไว้ไม่เกิน 3-5 ข้อ แปลว่า เราจะต้องเลือกเฉพาะที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น เพราะหากมี OKRs จำนวนมากแล้ว องค์กรจะไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลงเอยโดยการที่ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่าง

พลังข้อที่ ปรับองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันและทำงานเป็นทีม (Align and Connect for Teamwork)

การตั้ง OKRs นั้นเราจะเริ่มจากระดับบนตั้ง OKRs ก่อน แล้วปล่อยให้ระดับล่างตั้ง OKRs เอง แต่จะต้องตั้งให้สอดคล้องกับ OKRs ในระดับบน ดังนั้น OKRs จึงทำให้เกิดความสอดคล้องกันองค์กร เราเรียกความสอดคล้องนี้ว่าความสอดคล้องในแนวตั้ง นอกจากนั้นในการสร้าง OKRs นั้น เราจำเป็นต้องพิจารณา OKRs ของหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยว่า มันสอดคล้องหรือไม่ขัดแย้งกันหรือไม่ นี่คือความสอดคล้องในแนวนอน การทำแบบนี้จะกระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากขึ้น โดยการที่จะทำให้ OKRs ระดับบนบรรลุผลนั้น อาจจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก OKRs ระดับล่างจากหลายฝ่ายงานที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน

พลังข้อที่ มีผู้รับผิดชอบและติดตามได้ง่าย (Track for Accountability)

การที่แต่ละคนมี OKRs เป็นของตนเองนั้น เท่ากับว่าทุก OKRs จะมีเจ้าภาพ และเมื่อมีเจ้าภาพ OKRs ข้อนั้น ๆ ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า OKRs ที่ไม่มีใครดูแล นอกจากนั้น ระหว่างทาง การที่มี OKRs ที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน จะทำให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว และควรจะต้องทำอะไรต่อไป เป็นต้น

พลังข้อที่ ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (Stretch for Amazing)

จากการที่ OKRs มักจะไม่ได้ถูกใช้ในการประเมินผลแบบดั้งเดิมที่ว่า ถ้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะได้โบนัสหรือผลตอบแทน ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านั้น จึงทำให้ผู้บริหารและพนักงานกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายมาก หรือกล้าทำอะไรใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งจะทำให้องค์กรมีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดได้

จากพลังของ OKRs ทั้ง 4 ข้อนี้ จะเห็นได้ว่า OKRs เป็นเครื่องมือที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ทีเดียว แต่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ การที่เราจะนำไปใช้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ ถ้าเรานำไปใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจ มันก็อาจจะส่งผลเสียได้เช่นเดียวกัน ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่า OKRs จะช่วยองค์กรของท่านได้มากน้อยอย่างไร

ติดตามผลงานอื่น ๆ ได้ทาง Page Nopadol’s Story หรือ Nopadol’s Story Podcast ใน Podbean Soundcloud Apple Podcast Spotify YouTube หรือ Blockdit

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *